• Betingelser

    Betingelser

Salgsbetingelser

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Ydelser

2.1 Hamilton Bemanding udlejer mandskab.
Kunden har de fulde ledelses over instruktionsbeføjelser overfor mandskabet, og mandskabet skal udføre det af Kunden anviste arbejde samt følge alle Kundens instruktioner.

2.2 Kunden stiller alt nødvendigt materiale, værktøj, sikkerhedsudstyr m.v. til rådighed for mandskabet. Kunden stiller ligeledes alle nødvendige faciliteter til rådighed for mandskabet, herunder bade- toilet – og spisefaciliteter. Med mindre andet er aftalt.

3. Pris, betaling og timesedler m.v.

3.1 Hamilton Bemanding fakturerer kunden for det antal timer medarbejderne befinder sig på den af Kunden anviste plads, ekskl. aftalte pauser.
Kunden faktureres fuldt ud for spildtid.

3.2 Det er til enhver tid, som udgangspunkt den mellem kunden og Hamilton Bemanding skriftligt aftalte timepris, der ligger til grund for faktureringen.

3.3 Hamilton Bemanding mandskab afleverer ved arbejdets eller ugens afslutning timesedler til Kunden. Disse skal Kunden enten samme dag eller senest næste arbejdsdag, kvittere for modtagelse af.
Kunden er forpligtiget til at kvittere for modtagelse på timesedler uanset om Kunden måtte have indsigelser i forhold til indholdet på timesedlerne.

3.4 Hvis kunden har indsigelser mod mandskabets arbejdstimer, skal kunden på den modtagende timeseddel gøre et notat og senest dagen efter, at have kvitteret for modtagelse af arbejdssedler pr. mail fremsende indsigelser til Hamilton Bemanding. Er dette ikke muligt er kunden forpligtet til, så hurtigt som muligt, at gøre Hamilton Bemanding opmærksom på indsigelserne.
Hvis indsigelserne ikke er fremsat inden for denne frist, anses timesedlerne for accepteret af Kunden og Kunden har fortabt retten til senere at fremsætte indsigelser.

3.6 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved senere betaling faktureres kunden, ud over evt. rykkergebyr en morarente på 1,8 % pr. påbegyndt måned.

4. Ansvar, mangler forsinkelser

4.1 Hamilton Bemanding sikrer, at mandskabet har dokumentation for at besidde de af Kunden udtrykkelige oplyste relevante og ønskede certifikater, kvalifikationer m.v.

4.2 Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser/forpligtelser overfor mandskabet og skal selv foretage den løbende kontrol af det af mandskabet udførte arbejde. Fejl og mangler ved mandskabets arbejde, som kan henføres til manglende instruktion fra Kundens side, kan hverken medføre krav om afslag i pris eller krav om erstatning fra Kundens side.

4.3 Hvis Kunden godtgør, at en eller flere af medarbejderne i Hamilton Bemandings mandskab ikke udfører arbejdet i sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet, holder uberettigede pauser eller i øvrigt ikke kan samarbejde med de øvrige på pladsen, skal Hamilton Bemanding udskifte medarbejderen eller medarbejderne.
Kundens indsigelser over medarbejderen eller medarbejderne skal straks fremsættes skriftlig overfor Hamilton Bemanding, hvorefter Hamilton Bemanding hurtigst muligt finder anden egnet medarbejder.

4.4. Hamilton Bemanding er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes mandskabets forhold eller øvrige forhold på Kundens plads. Hamilton Bemanding er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes sygdom eller andet fravær hos det mandskab, som Hamilton Bemanding har afsat til Kunden. Kunden kan kun kræve afslag i Hamilton Bemanding pris som følge af forsinkelse, hvis Hamilton Bemanding i strid med aftalen foretager flytning af mandskab til andre, af Kunden uafhængige opgaver.

4.5 Hamilton Bemanding er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids, avance, eller andre direkte eller indirekte tab hos Kunden eller Kundens kunder og samarbejdspartnere uanset om dette skyldes mangler ved mandskabets arbejde, jfr. Pkt. 4.3 eller forsinkelse som Hamilton Bemanding er ansvarlig for, jfr. Pkt. 4.4. Kunden kan kun i det omfang nærværende forretningsbetingelser giver mulighed herfor kræve afslag i Hamilton Bemanding pris.

5. Sikkerhed forsikringer m.v.

5.1 Kunden skal stedse sørge for at stille al nødvendigt og sædvanligt sikkerhedsudstyr til rådighed for mandskabet. Kunden har det fulde ansvar for, at mandskabet overholder alle generelle sikkerheds forskrifter såvel for pladsens særlige sikkerhedsforskrifter.

5.2 Hvis mandskabet og Hamilton Bemanding, som deres arbejdsgiver tildeles bøder for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, skal Kunden i det indbyrdes forhold mellem Hamilton Bemanding og Kunden betale bøden eller bøderne.

5.3 Kunden og ikke Hamilton Bemanding forpligter sig til, til stedse at opretholde de nødvendige og lovmæssige erhvervs- og produktansvars-forsikring samt arbejdsskade-forsikring.

6. Lovvalg og værneting.

6.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Hamilton Bemanding og Kunden skal afgøres af det Danske retsvæsen.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Et Erstatningskrav over for Hamilton Bemanding kan aldrig overstige fakturabeløbet for de af kunden betalte timer.

7.2 Da det er kunden alene der har det ledelsesmæssige og fremdriftsmæssige ansvar hæfter Hamilton Bemanding ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, samt tab påført kundens samarbejdspartnere, leverandører eller andet, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det udførte arbejde.

7.4 Det påhviler Hamilton Bemanding uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, derom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt 7.3

Har du en virksomhed og mangler mandskab?

Kontakt os gerne og lad os hjælpe med at finde de rette personer.

Kontakt os

Er du jobsøgende?

Vi søger løbende nye medarbejdere.

Ansøg nu

Vi tilbyder vikarer indenfor...

VVS Vikar

VVS Vikar

Hamilton Bemanding har gennem Tiden opbygget kompetencer ud i at løse både specialiserede og almindelige opgaver indenfor varme, ventilation og sanitet.

Mandskab

Mandskab

Hos Hamilton Bemanding sætter vi kvalitet og udviklingen af dygtige medarbejdere i højsædet, fordi de to ting går hånd i hånd.

Ventilation Vikar

Ventilation Vikar

Hamilton Bemanding er landsdækkende, hvilket betyder, at du som virksomhed kan bestille en Medarbejder hvor som helst i landet.

Tømre vikar

Tømre vikar

Vores tømrer bidrager med højt fagligt niveau og stort engagement på byggepladsen.

Maler vikar

Maler vikar

Murer vikar

Murer vikar

Til byggebranchen, tilbyder vi sagkyndige murere.

El vikar

El vikar

Leje af en kvalificeret elektriker vikar kan hjælpe dit firma gennem en spidsbelastningsperiode.

Have vikar

Have vikar

Byggeri

Byggeri

Uanset om du står med et akut behov for kvalificerede medarbejdere i et par uger, eller der er tale om en permanent bemandingsløsning til din virksomhed